Статут ГО “ВО УФАМ”

С Т А Т У Т

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ

«УКРАЇНСЬКА ФУТБОЛЬНА АСОЦІАЦІЯ МЕДИКІВ»

м. Київ – 2013р.

1. ЗАГАЛЬНI   ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «УКРАЇНСЬКА ФУТБОЛЬНА АСОЦІАЦІЯ МЕДИКІВ» (надалі по тексту також – ГО «ВО «УФАМ»)є громадською організацією, фізкультурно-спортивної спрямованості, що створена на основі спільності інтересів громадян, які є працівниками у галузі охорони здоров’я, для реалізації мети (цілі) і завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. ГО «ВО «УФАМ»є неприбутковою незалежною громадською організацією, яка об’єднує працівників у галузі охорони здоров’я на основі єдності їх інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод, яка діє відповідно до Конституції України, Законів України “Про громадські об’єднання”, “Про фізичну культуру і спорт”, чинного законодавства України, та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також мети (цілі) та завдань, передбачених цим Статутом.

1.3. ГО «ВО «УФАМ» будує свою роботу на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу їх членів (учасників), прозорості, відкритості, публічності.

1.4. ГО «ВО «УФАМ» створюється на невизначений термін.

1.5. ГО «ВО «УФАМ» може здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

1.5. Повне найменування Громадської організації:

1.5.1. українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «УКРАЇНСЬКА ФУТБОЛЬНА АСОЦІАЦІЯ МЕДИКІВ».

1.5.2. російською мовою – ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕУКРАИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УКРАИНСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ АСОЦИАЦИЯ МЕДИКОВ».

1.5.3. англійською мовою – UKRAINIAN FOOTBALL ASSOCIATION OF MEDICAL DOCTORS.

1.6. Скорочена найменування Громадської організації:

1.6.1. українською мовою – ГО «ВО «УФАМ».

1.6.2. російською мовою – ОО «ВО «УФАМ».

1.6.3. англійською мовою – UFAM.

1.7. Головним способом формування керівних органів ГО «ВО «УФАМ»є їх вибори, які здійснюються відкритим або закритим голосуванням на Загальних Зборах Членів (учасників) ГО «ВО «УФАМ».

1.8. ГО «ВО «УФАМ»набуде статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації, може мати самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатки, штампи, символіку, бланки зі своїм найменуванням і інші атрибути організації,  зразки якої затверджуються Правлінням. Символіка ГО «ВО «УФАМ»реєструється у порядку, встановленим чинним законодавством України. Відокремлені підрозділи не мають власної символіки, а користуються символікою ГО «ВО «УФАМ», по узгодженню з Правлінням ГО «ВО «УФАМ». Використання назви та символіки ГО «ВО «УФАМ» без письмової згоди з Правлінням ГО «ВО «УФАМ»  є незаконним.

1.9. ГО «ВО «УФАМ», набуде всеукраїнського статусу за наявності у нього зареєстрованих відокремлених підрозділів відповідно до Закону України Про “громадські об’єднання” у більшості адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України.

1.10. Правління ГО «ВО «УФАМ» знаходяться у м. Києві.

2. МЕТА (ЦІЛІ), ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ.

2.1. Основною метою (цілю) діяльності ГО «ВО «УФАМ» є задоволення та захист законних соціальних, творчих, спортивних та інших спільних інтересів її членів, шляхом сприяння розвитку, популяризації та пропаганди футболу, укріпленню здоров’я і фізичного розвитку працівників у галузі охорони здоров’я.

2.2. Діяльність ГО «ВО «УФАМ» також спрямована на виконання власних програм, програм державних та недержавних організацій.

2.3. В зв’язку з цим метою (цілю) ГО «ВО «УФАМ» є:

2.3.1.  є розвиток і популяризація футболу серед працівників у галузі охорони здоров’я, підвищення його ролі у всебічному і гармонійному розвитку особи, зміцненні здоров’я, формуванні здорового способу життя.

2.3.2.  пропаганда, регламентація і контроль над грою у футбол серед працівників у галузі охорони здоров’я;

2.3.3. захист законних інтересів членів (учасників)  ГО «ВО «УФАМ» і інших суб’єктів футболу;

2.3.4.   дотримання і уникнення будь-яких порушень статутів, норм і правил ФІФА, УЄФА, ФФУ, а також Правил гри у футбол. Забезпечення їх дотримання членами (учасниками)  ГО «ВО «УФАМ» і іншими суб’єктами футболу в порядку, передбаченому законом;

2.3.5. забезпечення відповідно до законодавства України соціального захисту прав і інтересів спортсменів, тренерів і інших фахівців в області футболу, турбота про ветеранів футболу;.

2.3.6. розвиток інфраструктури  і матеріально-технічної бази футболу;

2.3.7. сприяння уповноваженим державним органам влади і органам місцевої самоврядності, громадським об’єднанням у вдосконаленні законодавства України і інших нормативно-правових актів;;

2.3.8. боротьба за забезпечення чесності і медичної чистоти футболу, у тому числі шляхом неухильного дотримання і виконання антидопінгових вимог.

2.3.9. пошук спонсорів та меценатів, залучення зацікавлених юридичних та фізичних осіб у фінансуванні різноманітних проектів ГО «ВО «УФАМ»;

2.3.10. фінансування програм (проектів), спрямованих на вирішення статутних завдань ГО «ВО «УФАМ».

2.3.11. підвищення рівня безпеки спортивних заходів в області футболу;

2.3.12.   боротьба проти будь-яких форм дискримінації і насильства у футболу;                     2.3.1.3. формування ефективної системи інформаційного забезпечення в області футболу.

3. П Р А В А ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ГО «ВО «УФАМ».

3.1. Для здійснення статутних мети (цілі), ГО «ВО «УФАМ» у порядку, передбаченому чинним законодавством має право:

3.1.1. вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», “Про фізичну культуру і спорт”, чинного законодавства України, та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

3.1.2. виступати учасником цивільно-правових відносин, представляти і захищати законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах, набувати майнові і немайнові права  відповідно законодавства України;

3.1.3. брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи  (збори, мітинги, демонстрації  тощо);

3.1.4. вносити пропозиції до органів державної і місцевої влади та управління з питань своєї діяльності;

3.1.5. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (ціль);

3.1.6. одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети (цілі);

3.1.7. подавати пропозиції щодо оприлюднених проектів та внесення змін в ці проекти, мати можливість викладати публічно і відстоювати свою позицію з питань захисту прав евакуйованих, брати участь у відкритих обговореннях питань, що стосуються евакуйованих;

3.1.8. збирати добровільні внески, пожертвування для виконання статутних завдань;

3.1.9.  проводити для своїх членів (учасників) збори, семінари, зустрічі, конкурси з питань, що становлять коло інтересів;

3.1.10. взаємодіяти з іншими громадськими об’єднаннями, підприємствами, органами державної  влади та ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші громадські об’єднання, партії, які визнають мету (ціль) ГО «ВО «УФАМ»;
3.1.11. здійснювати зв’язки із відповідними закордонними організаціями, одержувати від органів державної влади й управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей  та  завдань;

3.1.12.  звертатися до підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, засобів масової інформації для досягнення мети (цілі)  ГО «ВО «УФАМ».

3.1.13. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

3.1.14. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

3.1.15. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

3.1.16. отримувати кошти, гуманітарну допомогу, пожертвування та інше майно, що надходять з України і з-за кордону, для виконання Статутних завдань, проектів та програм ГО «ВО «УФАМ», в порядку, визначеному законодавством України;

3.1.17. вносити до місцевих органів влади і управління пропозиції з питань соціальних, економічних, екологічних, творчих, культурних, духовних та інших законних інтересів громадян;

3.1.18. надавати допомогу членам (учасникам) ГО «ВО «УФАМ» у відповідності до статутної діяльності.

3.1.19. мати у власності рухоме й нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законом, орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно;

3.1.20. здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) ГО «ВО «УФАМ» та сприяє її досягненню.

3.1.22. засновувати для досягнення своєї статутної мети (цілі) засоби масової інформації;

3.1.23.  брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

3.1.24. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

3.1.25. бути виконавцем державного замовлення, відповідно до законодавства України.

3.1.26. здійснювати інші права, не заборонені законами України.

3.2. Діяльність ГО «ВО «УФАМ» може проводитися в напрямках, не заборонених чинним законодавством України, які відповідають меті (цілі), визначеним цим Статутом;

3.3. Членам  (учасниками) ГО «ВО «УФАМ» забороняється вести діяльність, спрямовану на пропаганду війни, насильства чи жорстокості, розпалювання національної та релігійної ворожнечі;

4. ЧЛЕНСТВО У ГО «ВО «УФАМ».

4.1. Членство в ГО «ВО «УФАМ» є добровільним. Воно передбачається індивідуальним.

4.2. Членство у ГО «ВО «УФАМ» є фіксованим.

4.3. Членами (учасниками) ГО «ВО «УФАМ»  можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років та які є працівниками у галузі охорони здоров’я;

4.4. Прийняття до членів (учасників) ГО «ВО «УФАМ» здійснюється керівними органами відокремлених підрозділів або Головою правління ГО «ВО «УФАМ», на підставі особистої письмової заяви громадянина;

5. ПРАВА ЧЛЕНІВ (УЧАСНИКІВ) ГО «ВО «УФАМ».

5.1. Член (учасник) ГО «ВО «УФАМ» має право:

5.1.1. обирати і бути обраним до керівних органів відокремлених підрозділів і Статутних органів ГО «ВО «УФАМ», згідно цього Статуту;

5.1.2. вносити на розгляд зборів і керівних органів відокремлених підрозділів, Загальних зборів членів (учасників) ГО «ВО «УФАМ» пропозиції з питань їх діяльності, брати участь в роботі Загальних зборів членів (учасників);

5.1.3. звертатися до керівних органів відокремлених підрозділів, Статутних органів ГО «ВО «УФАМ» з питань захисту і підтримки своїх прав, інтересів, отримувати необхідну інформацію від них, включаючи звіти про суспільну і фінансову діяльність;

5.1.4. користуватися матеріально-технічною та інформаційною базою ГО «ВО «УФАМ» на умовах, визначених Правлінням ГО «ВО «УФАМ»;

5.1.5. виносити на розгляд керівних та контролюючого органів ГО «ВО «УФАМ» пропозиції і брати участь у їх обговоренні;

5.2. Вільно виходити з відокремлених підрозділів і зі складу ГО «ВО «УФАМ»,  шляхом подання особистої заяви;

6. ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ  (УЧАСНИКІВ) ГО «ВО «УФАМ».

6.1. Член (учасник) ГО «ВО «УФАМ» зобов’язаний:

6.1.1. дотримуватись вимог даного Статуту і рішень загальних зборів членів (учасників)  ГО «ВО «УФАМ»;

6.1.2. організаційно і фінансово підтримувати діяльність ГО «ВО «УФАМ»;

6.1.3. сприяти розширенню позитивної інформації про діяльність ГО «ВО «УФАМ»;

6.1.4. брати активну участь у всіх планових і благодійних Програмах, масових та інших заходах, що здійснюються ГО «ВО «УФАМ»;

6.1.5. надавати ГО «ВО «УФАМ» інформацію та пропозиції, необхідні для розробки окремих питань, що стосуються її діяльності;

6.1.6. внести вступний внесок, розмір і порядок внесення якого визначається Правлінням, а також регулярно й у повному обсязі вносити раз у рік членські внески;

6.1.7. У випадку добровільного  виходу чи виключення із ГО «ВО «УФАМ»,  майно, у тому числі вступний внесок, внесений у ГО «ВО «УФАМ» його членом (учасником), йому не повертається;

6.2. Член (учасник) ГО «ВО «УФАМ», що скомпрометував себе діями, що суперечать цілям (меті) діяльності ГО «ВО «УФАМ», а також бездіяльністю, може бути виключений з числа членів (учасників) на підставі рішення Правління ГО «ВО «УФАМ».

7. СТАТУТНІ ОРГАНИ ГО «ВО «УФАМ».

7.1. Статутними органами ГО «ВО «УФАМ» є:

7.1.1. Загальні збори членів (учасників) (або надалі – ”Загальні збори”) – вищий орган ГО «ВО «УФАМ»;

7.1.2. Правління;

7.1.3. Ревізійна комісія (ревізор).

7.14. Арбітражна комісія.

7.2. Загальні збори є вищим органом ГО «ВО «УФАМ».

7.3. ГО «ВО «УФАМ».  зобов’язане щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться питання, передбачені підпунктами 5, 11 п. 7.9. цього статуту. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

7.4. У Загальних зборах можуть брати участь члени (учасники), представники трудових колективів, члени Правління, Ревізійної комісії, та інші особи запрошені на Загальні збори.

7.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний публікується в засобах масової інформації.

7.6. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Правлінням.

7.7. Головує на Загальних зборах голова Загальних зборів, який обирається Загальними зборами терміном на п’ять років. Одна й та сама особа може обиратися головою Загальних зборів неодноразово.

7.8. Реєстрацію членів (учасників), представників трудових колективі, проводить реєстраційна комісія, яка призначається Правлінням. Реєстрів (учасників), які беруть участь у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів і є невід’ємною частиною протоколу.

7.9. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності ГО «ВО «УФАМ».. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

1) визначення мети (цілі) та напрямки діяльності ГО «ВО «УФАМ»;

2) внесення змін та доповнень до статуту ГО «ВО «УФАМ»;

3) затвердження положень при необхідності про Правління, та ревізійну комісію (ревізора), арбітражну комісію ГО «ВО «УФАМ», а також внесення змін до них;

4) затвердження інших внутрішніх документів ГО «ВО «УФАМ», якщо інше не передбачено статутом ГО «ВО «УФАМ»;

5) затвердження річного звіту ГО «ВО «УФАМ»;

6) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

7) обрання членів Правління, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Правління;

8) прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління;

9) обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

10) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

11) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту ревізійної комісії (ревізора);

12) прийняття рішення про припинення шляхом саморозпуску або реорганізацію шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу.

13) створення ліквідаційної комісії ГО «ВО «УФАМ», а також прийняття рішення щодо використання коштів та майна ГО «ВО «УФАМ» після його ліквідації відповідно до статуту ГО «ВО «УФАМ»;

14) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із статутом ГО «ВО «УФАМ».

15)  призначення членів арбітражної комісії;

16) прийняття рішення про відчуження майна ГО «ВО «УФАМ» на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна ГО «ВО «УФАМ»;

7.10. Один член (учасник) має один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах. Право голосу на Загальних зборах мають члени (учасники) ГО «ВО «УФАМ». Член (учасник) не може бути позбавлений права голосу.

7.11. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів членів (учасників), які присутні на Загальних зборах.

7.14. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 та 12 – 13 п. 7.9. цього статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів членів (учасників) присутніх на Загальних Зборах.

7.15.У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів членів (учасників), які присутні на Загальних зборах Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

7.16. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

7.17. За підсумками голосування складається протокол, що підписується головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою ГО «ВО «УФАМ» та підписом Голови Правління.

7.24. Позачергові Загальні збори скликаються Правлінням:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу ревізійної комісії (ревізора);

7.25. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

7.31. Правління ГО «ВО «УФАМ» є колегіальним виконавчий орган ГО «ВО «УФАМ». Правління здійснює управління поточною діяльністю ГО «ВО «УФАМ». До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю ГО «ВО «УФАМ», крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

7.32. До компетенції Правління належить вирішення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирішення Правління Загальними зборами. До виключної компетенції Правління належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю ГО «ВО «УФАМ»;

2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів;

4) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

5)  вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Правління згідно із законодавством або статутом ГО «ВО «УФАМ». Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть вирішуватися іншими органами ГО «ВО «УФАМ», крім Загальних зборів.

6) обрання аудитора ГО «ВО «УФАМ» та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

7) вирішення питань про заснування, вступ, ГО «ВО «УФАМ» у промислово-фінансові групи, громадські спілки, підприємства, інші юридичні особи;

8) прийняття рішення про створення ліквідацію відокремлених підрозділів, затвердження їх положень;

8) призначення керівників відокремлених підрозділів;

9) прийняття рішення про вчинення значних правочинів;

10) підготовка щорічного звіту діяльності Правління ГО «ВО «УФАМ»,  включаючи його відокремлені підрозділи;

11) підготовка щорічного звіту ГО «ВО «УФАМ»;

7.33. Члени Правління обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Повноваження члена Правління дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів. Правління обирається Загальними зборами терміном на п’ять років.

7.34. Одна й та сама особа може обиратися до складу Правління неодноразово. Член Правління не може бути одночасно членом ревізійної комісії (ревізором) ГО «ВО «УФАМ».

7.35. Кількісний склад Правління встановлюється Загальними зборами.

7.36. Голова Правління організовує її роботу, скликає засідання Правління та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Правління.

7.38. Засідання Правління скликаються за ініціативою голови Правління, або на вимогу члена Правління. Засідання Правління також скликаються на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора). Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

7.39. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Правління кожний член Правління має один голос. При рівності голосів приймається рішення, за яке проголосував  Голова Правління. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Правління та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Правління припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це ГО «ВО «УФАМ» за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов’язків члена Правління за станом здоров’я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Правління; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

7.40. Голова Правління – здійснює управління поточною діяльністю ГО «ВО «УФАМ». До компетенції Голови Правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю ГО «ВО «УФАМ», крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Правління.

7.41. Голова Правління підзвітний Загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Голова Правління діє від імені ГО «ВО «УФАМ» у межах, встановлених статутом ГО «ВО «УФАМ» і законодавства. Голова Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Ревізійної комісії (Ревізором).

7.42. Голова Правління, вправі без довіреності діяти від імені ГО «ВО «УФАМ», в тому числі представляти його інтереси, видавати накази та давати розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками ГО «ВО «УФАМ».

7.43. Відкриває, закриває поточні та інші рахунки ГО «ВО «УФАМ» у банках та інших фінансових установах, розпоряджається грошовими коштами на рахунках ГО «ВО «УФАМ» в порядку, встановленому відповідними положеннями чинного законодавства України;

7.44. Визначає умови укладення від імені ГО «ВО «УФАМ» правочинів, надання ГО «ВО «УФАМ» платних послуг, робіт, товарів, продукції іншими особами, вирішує всі питання, які пов’язані з укладенням договорів, угод, контрактів, вчиняє без довіреності від імені ГО «ВО «УФАМ» правочини, забезпечує їх виконання, змінює, розриває (припиняє) вказані правочини.

7.45. Розпоряджається належними ГО «ВО «УФАМ» майном, грошовими коштами, іншими матеріальними та нематеріальними активами ГО «ВО «УФАМ»;

7.46. Приймає працівників на роботу в ГО «ВО «УФАМ», переводить, переміщує їх, звільнює працівників ГО «ВО «УФАМ»; укладає, підписує, змінює, розриває, припиняє в установленому порядку від імені ГО «ВО «УФАМ» колективний договір між ГО «ВО «УФАМ» та його трудовим колективом.

7.47. Представляє ГО «ВО «УФАМ» у відносинах з державними органами, підприємствами, організаціями, підприємствами, організаціями, установами інших форм власності та громадянами, як в Україні, так і за межами її митного кордону;

7.48. Організує реалізацію програм діяльності ГО «ВО «УФАМ», виконання рішень Зборів учасників;

7.49. Приймає рішення про пред’явлення, відкликання від імені ГО «ВО «УФАМ» претензій, позовів та інших вимог у відповідності до чинного законодавства України; підписує відповідні претензійно-позовні та інші документи від імені ГО «ВО «УФАМ»;

7.50. Організовує ведення обліку та подання звітності ГО «ВО «УФАМ»;

7.51. Вживає необхідних заходів для збереження і належного використання майна, грошових коштів, інших матеріальних та нематеріальних активів, цінностей ГО «ВО «УФАМ»;

7.52. Звітує у встановленому порядку про діяльність ГО «ВО «УФАМ» перед державними контрольними органами;

7.53. Не має права на використання майна, грошових коштів, інших матеріальних та нематеріальних активів, цінностей ГО «ВО «УФАМ», а також свого службового становища в особистих цілях;

7.54. Здійснює інші дії в межах своєї компетенції, наданих йому прав та обов’язків.

7.56. Видає довіреності від імені ГО «ВО «УФАМ» та припиняє їх;

7.57. Приймає рішення про прийняття, виключення членів (учасників) ГО «ВО «УФАМ»;

7.58. Право підпису документів від імені ГО «ВО «УФАМ» мають:

7.59. Голова правління;

7.60. Особи, уповноважені Головою правління на підставі довіреності чи довіреностей, виданих від імені ГО «ВО «УФАМ»;

7.61. Особи, уповноважені Зборами учасників.

7.62. У випадку, якщо Голова правління тимчасово не зможе виконувати свої обов’язки, Загальні збори учасників приймають рішення про тимчасове покладення обов’язків Голова Правління на одного з членів Правління або іншу особу, до повернення Голови Правління до виконання своїх обов’язків або до вирішення питання про його відкликання та обрання, призначення іншої особи на посаду Голови Правління. До початку своєї тимчасової відсутності Голова Правління вирішує всі питання про оформлення та подання від імені ГО «ВО «УФАМ» в установленому порядку до банку або іншої фінансової установи, що здійснює розрахунково-касове обслуговування ГО «ВО «УФАМ», нової картки (карток) із зразками підписів та відбитку печатки ГО «ВО «УФАМ». При цьому Голова Правління здійснює також інші необхідні дії для того, щоб ГО «ВО «УФАМ» під час його тимчасової відсутності мало можливість належним чином здійснювати свою поточну діяльність. У випадку неподання Головою Правління карток чи нездійснення ним інших необхідних дій для нормальної діяльності ГО «ВО «УФАМ» у його відсутність, інші особи, призначені Загальними Зборами, подають картки та виконують необхідні дії в установленому Загальними Зборами порядку. Залишення ГО «ВО «УФАМ» з вини останнього в стані неможливості здійснення ГО «ВО «УФАМ» поточної діяльності у звичайних, нормальних умовах, є підставою для дострокового розірвання укладеного трудового договору (контракту) між ГО «ВО «УФАМ» та Головою Правління, а також і для відкликання (звільнення) Голови Правління із займаної посади.

7.63. Голова Правління є особою, що від імені Зборів Учасників представляє їх інтереси перед трудовим колективом ГО «ВО «УФАМ», в тому числі з усіх питань укладання, виконання, зміни, розірвання відповідного колективного договору між ГО «ВО «УФАМ» та його трудовим колективом.

7.64. У разі відкликання (звільнення) Голови Правління, Правління зобов’язане протягом 10 днів з моменту ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання Загальних зборів, у порядку денному яких має бути питання про переобрання Голови Правління.

7.65. Ревізійна комісія (ревізор) – орган ГО «ВО «УФАМ», що здійснює перевірку діяльності ГО «ВО «УФАМ». Загальні збори обирають ревізійну комісію (ревізора). Додаткові вимоги щодо обрання ревізійної комісії (ревізора), кількісного складу комісії, порядку її діяльності та компетенція визначаються положенням про ревізійну комісію або рішенням Загальних зборів.

7.65. Ревізійна комісія (ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки діяльності ГО «ВО «УФАМ» або на визначений період. Строк повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, але не більше ніж на п’ять років.

7.66. Не можуть бути членами ревізійної комісії (ревізором): 1) член Правління; 2) особа, яка не має повної цивільної дієздатності; 3) члени інших органів ГО «ВО «УФАМ».

7.67. Права та обов’язки членів ревізійної комісії (ревізора) визначаються положенням про ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії (ревізором).

7.68. Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

7.69. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право брати участь у засіданнях Правління у випадках, передбачених внутрішніми положеннями ГО «ВО «УФАМ».

7.70. Арбітражна комісія – органГО «ВО «УФАМ», що здійснює розгляд скарг, на дії, бездіяльність керівних органів ГО «ВО «УФАМ». Загальні збори обирають арбітражну комісію. Додаткові вимоги щодо обрання арбітражної комісії, кількісного складу комісії, порядку її діяльності та компетенція визначаються положенням про арбітражну комісію.

7.71. Не можуть бути членами арбітражної комісії: 1) член Правління; 2) особа, яка не має повної цивільної дієздатності; 3) члени інших органів ГО «ВО «УФАМ».

7.72. Права та обов’язки членів арбітражної комісії визначаються положенням про арбітражної комісії, а також договором, що укладається з кожним членом арбітражної комісії.

7.73. Члени (учасники) ГО «ВО «УФАМ» не повинні допускати дій, які б могли зашкодити один одному або діяльності чи репутації ГО «ВО «УФАМ».

7.74. Всі спори або конфлікти між членами (учасниками) ГО «ВО «УФАМ» та керівних органів ГО «ВО «УФАМ» вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення компромісу або згоди, конфлікти передаються на розгляд арбітражної комісії, рішення якої є обов’язковим для конфліктуючих сторін.

7.75. Рішення, прийняті керівними органами, ГО «ВО «УФАМ», можуть бути оскаржені арбітражній інспекції.  У разі коли член (учасник) ГО «ВО «УФАМ», вважає, що керівний орган неправильно прийняв будь-яке рішення, що суперечить цьому статуту, чинному Законодавству України або виходить за межі повноважень керівного органу, встановлених цим статутом, він має право звернутися до арбітражної інспекції зі скаргою про перегляд цього рішення.

7.76. Скарга подається до арбітражної інспекції у письмовій формі протягом 10 календарних днів, що настають за днем рішення керівного органу, що оскаржується.

7.77. Скарги на рішення керівних органів, відокремлених підрозділів ГО «ВО «УФАМ» подаються до арбітражної інспекції.

7.78. Член (учасник) ГО «ВО «УФАМ» одночасно з поданням скарги арбітражній інспекції зобов’язаний письмово повідомляти керівний орган ГО «ВО «УФАМ» про оскарження його рішення.

7.79. Арбітражна комісія, яка розглядає скаргу, зобов’язана прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 30 календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу особи, яка оскаржує рішення з повідомленням про вручення або надати йому під розписку.

7.80. Рішення арбітражної комісії, прийняте за розглядом скарги, є остаточним і не підлягає подальшому оскарженню, але може бути оскаржене в судовому порядку.

7.81. Скарга, подана із дотриманням строків, визначених пунктом 7.76. цієї статті, зупиняє виконання рішення, на строк від дня подання такої скарги до арбітражної комісії до дня закінчення процедури розгляду скарги.

7.82. Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги арбітражною комісією, а в разі надсилання скарги поштою – дата отримання відділенням поштового зв’язку від члена (учасника) поштового відправлення із скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв’язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті.

7.83. Процедура адміністративного оскарження закінчується:

– днем, наступним за останнім днем строку, передбаченого для подання скарги на рішення відповідного керівного органу у разі, коли така скарга не була подана у зазначений строк;

– днем отримання членом (учасником) рішення арбітражної комісії про повне або часткове задоволення скарги;

7.84. Рішення керівного органу, оскаржене в судовому порядку, не підлягає оскарженню арбітражній комісії.

  1. 8.      Відокремлені підрозділи ГО «ВО «УФАМ».

8.1. ГО «ВО «УФАМ» може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Правління ГО «ВО «УФАМ».

8.2. Відокремлені підрозділи ГО «ВО «УФАМ» не є юридичними особами.

8.3. Відомості про утворені відокремлені підрозділи ГО «ВО «УФАМ» подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням ГО «ВО «УФАМ».

8.4.  Відокремлені підрозділи діють на підставі Положення, яке не повинно суперечити ГО «ВО «УФАМ» та чинному законодавству України, яке затверджується правлінням ГО «ВО «УФАМ»;

8.5. Відокремлені підрозділи очолює голова відокремленого підрозділу, який призначається Правлінням ГО «ВО «УФАМ».

9. МАЙНО І КОШТИ ГО «ВО «УФАМ».

9.1. ГО «ВО «УФАМ» може мати у своїй власності рухоме і нерухоме майно, матеріальні і нематеріальні активи, кошти, а також інше майно на законних підставах для здійснення його статутної діяльності.

9.2. Джерелами формування майна та коштів ГО «ВО «УФАМ» є:

9.2.1. кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

9.2.2. пасивні доходи;

9.2.3. кошти або майно, отримані від проведення основної діяльності ГО «ВО «УФАМ»;

9.2.4. дотації або субсидії, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються ГО «ВО «УФАМ», або через нього його одержувача згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін;

9.3. ГО «ВО «УФАМ»  має право передавати майно і засоби, що належать йому в користування, розпорядження чи у власність іншим неприбутковим організаціям відповідного виду;

9.4. Майно і засоби ГО «ВО «УФАМ» направляються на досягнення мети його діяльності;

9.5. ГО «ВО «УФАМ» несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім своїм майном і засобами згідно діючого законодавства. Члени (учасники) ГО «ВО «УФАМ»не відповідають за зобов’язаннями ГО «ВО «УФАМ», також як ГО «ВО «УФАМ» не відповідає за зобов’язаннями своїх членів (учасників);

9.6. ГО «ВО «УФАМ» не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, також як і держава не несе відповідальності за зобов’язаннями ГО «ВО «УФАМ»;

9.7. Майно і засоби ГО «ВО «УФАМ» не можуть бути предметом застави;

9.8. Доходи або майно ГО «ВО «УФАМ» не підлягають розподілу між його засновниками, членами (учасниками) та не можуть використовуватись для вигоди будь-якого окремого засновника, члена (учасника) ГО «ВО «УФАМ», її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи);

9.9. У разі ліквідації ГО «ВО «УФАМ»  її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

9.10. У разі реорганізації ГО «ВО «УФАМ» його активи передаються правонаступнику.

9.11. Порядок використання коштів та майна ГО «ВО «УФАМ» здійснюється Правлінням і контролюється Ревізійною комісією;

9.12. ГО «ВО «УФАМ» здійснює свою діяльність згідно діючого законодавства веде оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності. Контроль за діяльністю ГО «ВО «УФАМ» здійснюють компетентні державні органи відповідно до чинного законодавства України;

9.13. ГО «ВО «УФАМ» звітує про свою діяльність і використання майна перед членами (учасниками) ГО «ВО «УФАМ».

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ.

10.1.  Єдиним статутним документом ГО «ВО «УФАМ» є його Статут.

10.2.  Зміни та доповнення до Статуту вносяться рішенням Загальних зборів ГО «ВО «УФАМ», що приймаються не менш ніж 3/4 голосів від кількості присутніх членів (учасників) ГО «ВО «УФАМ».

10.2.  Зміни та доповнення до статуту підлягають обов’язковій реєстрації.

11. ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ГО «ВО «УФАМ»З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНАМИ ВЛАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САПОВРЯДУВАННЯ.

11.1. Держава забезпечує додержання прав ГО «ВО «УФАМ».

11.2. Втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб у діяльність ГО «ВО «УФАМ», так само як і втручання ГО «ВО «УФАМ» у діяльність органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, не допускається, крім випадків, передбачених законом.

11.3. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування можуть залучати ГО «ВО «УФАМ» до процесу формування і реалізації державної політики, вирішення питань місцевого значення, зокрема, шляхом проведення консультацій з громадськими об’єднаннями стосовно важливих питань державного і суспільного життя, розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів, утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів при органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, в роботі яких беруть участь представники ГО «ВО «УФАМ».

11.4. Проведення в порядку, визначеному законодавством, консультацій з ГО «ВО «УФАМ», щодо проектів нормативно-правових актів, які стосуються правового статусу ГО «ВО «УФАМ», їх фінансування та діяльності, є обов’язковим.

11.5. Державний нагляд та контроль за дотриманням закону ГО «ВО «УФАМ» здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законом.

12. ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ТА ЗВІТНІСТЬ ГО «ВО «УФАМ».

12.1. ГО «ВО «УФАМ» має право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону.

12.2. ГО «ВО «УФАМ», в  разі отримання фінансової підтримки за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, зобов’язана подавати та оприлюднювати звіти про цільове використання цих коштів відповідно до закону.

12.3. ГО «ВО «УФАМ», створені ним юридичні особи (товариства, підприємства) зобов’язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах державної податкової служби та сплачувати до бюджету обов’язкові платежі відповідно до закону. Надання ГО «ВО «УФАМ», створеним ними юридичним особам (товариствам, підприємствам) пільг, у тому числі з оподаткування, здійснюється на підставах та в порядку, визначених законом.

13.  РЕОРГАНІЗАЦІЯ ГО «ВО «УФАМ».

13.1. Реорганізація ГО «ВО «УФАМ», здійснюється шляхом його приєднання до іншої громадської  організації такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних зборів ГО «ВО «УФАМ», про припинення діяльності з приєднанням до іншої громадської  організації та рішення громадської  організації, до якої приєднуються, зі згодою на таке приєднання.

13.2. Вступ ГО «ВО «УФАМ» до складу громадської спілки не є реорганізацією ГО «ВО «УФАМ» і не має наслідком припинення її діяльності.

14. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГО «ВО «УФАМ».

 ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЙОГО ПРИПИНЕННЯМ.

14.1.  Припинення діяльності ГО «ВО «УФАМ» здійснюється:

14.1.1. за рішенням ГО «ВО «УФАМ», прийнятим Загальними Зборами, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу;

14.1.2. за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) ГО «ВО «УФАМ».

14.3.  Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручає Правлінню повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення ГО «ВО «УФАМ», а також приймає рішення щодо використання коштів та майна ГО «ВО «УФАМ» після його ліквідації відповідно до статуту.

14.4.  Ліквідаційна комісія зобов’язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості ГО «ВО «УФАМ» та письмово повідомити кожного з боржників про її припинення в установлені чинним законодавством строки.

14.6.  Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження Загальними Зборами ГО «ВО «УФАМ», судом або органом, що прийняв рішення про припинення ГО «ВО «УФАМ», та забезпечує подання органам державної податкової служби.

14.7.  У разі ліквідації ГО «ВО «УФАМ»  її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

Правління ГО “ВО УФАМ”